Publicada en el DOGV la modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat.

Publicada en el DOGV la modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat.

LLEI 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col· legis professionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV) LEY 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del […]

Read More