Publicada en el DOGV la modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat.

LLEI 4/2019, de 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol II del títol III de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col· legis professionals de la Comunitat Valenciana. (DOGV)

LEY 4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de conse· jos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana. (DOGV)

 

Informació relacionada: (Notícia publicada pel COPCV el 15 de febrer)

El punt més destacat, és la capacitat sancionadora del la Generalitat en cas d’estar exercint i no estar col·legiat o bé, al cometre alguna infracció. Esta modificació, ajudarà al COPCV a exigir als professionals d’esta disciplina a complir amb la legalitat vigent.

El dimecres 13 de febrer de 2019, el Ple de les Corts Valencianes ha aprovat la Proposició de Llei de modificació de la Llei de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana pel que fa del capítol II del títol III en article 21, el qual fa referència a infraccions i sancions disciplinàries. S’afegeixen tres nous articles així com dos apartats, el 21 bis i 21 ter, que passem a detallar a continuació:

Article 21

Infraccions i sancions disciplinàries

1. Es considera infracció la vulneració de les normes deontològiques de la professió i de les normes col·legials.

Els estatuts de cada professió especificaran el quadre d’infraccions, que es classifiquen en faltes molt greus, greus i lleus.

2. Els estatuts, així mateix, contindran les sancions aplicables segons la classificació de l’apartat anterior. La suspensió de la condició de col·legiat o col·legiada per un termini superior a un any sense excedir els cinc anys o l’expulsió del col·legi només podrà ser acordada per la comissió d’una falta molt greu.

3. Es considerarà infracció molt greu l’exercici d’una professió col·legiada per aquelles persones que no complisquen l’obligació de col·legiació quan la normativa que la regule l’exigisca o quan realitzen actuacions professionals mentre s’executa una sanció de suspensió en l’exercici de la professió, i quan vulneren una resolució administrativa o judicial ferma d’inhabilitació professional, de declaració d’incompatibilitat administrativa o professional o de conflicte de interessos, o una disposició legal en què se establisca la prohibició d’exercici.

La mateixa valoració es farà per als professionals, les empreses i els ens que contracten professionals en aquests supòsits.

Article 21 bis

Potestat disciplinària

La Generalitat, mitjançant el departament que corresponga, exercirà la potestat disciplinària en els supòsits previstos en l’article 21.3 d’aquesta llei.

Article 21 ter

Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus podran ser objecte de les sancions següents:

  • Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
  • Multa de entre 5.001 euros i 150.000 euros.